Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase

În cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, funcţionează Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, care are ca atribuţiuni, prevenirea şi combaterea ilegalităţilor ce se comit in următoarele domenii:

 • deţineri ilegale de arme şi muniţii;
 • deţineri ilegale de substanţe periculoase;
 • deţinerea şi folosirea ilegală a materiilor explozive;
 • braconaje piscicole şi cinegetice .

Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase are in structura sa un compartiment de autorizări care se ocupă cu eliberarea următoarelor documente :

 • eliberarea autorizaţiilor pentru procurarea de arme letale şi muniţii pentru persoanele fizice precum şi a permiselor de armă;
 • eliberarea dovezilor de notificare pentru procurarea armelor neletale de către persoanele fizice precum şi a certificatelor de deţinător arme neletale;
 • eliberarea atestatelor de colecţionar de arme pentru persoanele fizice;
 • eliberarea autorizaţiilor de procurare arme şi muniţii letale de către persoanele juridice şi a autorizaţiilor de deţinere şi folosire a armelor letale;
 • eliberarea dovezilor de notificare pentru procurare arme neletale de către persoanele juridice şi a certificatelor de deţinător persoană juridică arme neletale;
 • eliberarea autorizaţiilor pentru transferul materiilor explozive;
 • avizarea autorizaţiilor persoanelor fizice şi juridice pentru depozitarea, transportul şi comercializarea obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice;
 • avizarea autorizaţiilor persoanelor juridice pentru depozitarea, transportul, comercializarea și folosirea produselor de protecție a plantelor;
 • efectuează verificări şi avizează persoanele juridice autorizate pentru efectuarea jocurilor de artificii.

Serviciul dispune de o evidenţă computerizată şi manuală a persoanelor fizice posesoare de arme letale si neletale şi a armelor deţinute de acestea, precum şi o evidenţă a persoanelor juridice care deţin arme letale si neletale.

Legislaţia aplicabilă activităţii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, este următoarea :

 

 • Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;
 • Legea nr. 103/1996 republicată, privind fondul cinegetic şi protecţia vânatului;
 • Legea nr. 192/2001, republicată, privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura;
 • Legea nr. 126/1995, modificată prin Legea nr. 262/2005, privind regimul materiilor explozive;
 • H.G. nr. 207/1995, privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă;
 • Legea nr. 360/2003, modificată si completată prin Legea nr. 263/2005, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
 • Legea nr. 265/2006, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului;
 • Legea nr.85/1995 modificată, privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar;
 • Legea nr. 407/2006 privind protecția fondurilor cinegetice și combaterea braconajului;

Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare arme letale;

 • au împlinit vârsta de 18 ani;
 • dovedesc necesitatea procurării armelor, în funcţie de destinaţia acestora, prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a legii 295/2004;
 • nu au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an, pentru infracţiuni comise cu intenţie;
 • nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă al cărei maxim special este mai mare de 1 an;
 • sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical şi nu suferă de alte afecţiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, care ar putea pune în pericol propria viaţă sau a altora, daca ar deţine sau ar folosi arme şi muniţii;
 • nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;
 • au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru aceasta activitate, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a legii 295/2004;
 • nu au săvârşit vreuna din contravenţiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, deţinere sau, dupa caz, port şi folosire a armelor;
 • nu au pierdut anterior arme letale, din motive imputabile lor,procurate in codiţiile legii 295/2004 .

Cetăţenii români şi străini cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot sa procure arme neletale, precum şi muniţia aferentă, de la orice armurier autorizat să comercializeze astfel de arme, în condiţiile notificării prealabile la organele de poliţie în a căror rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.

Instituţii cu care serviciul colaborează;

 • Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Galaţi;
 • Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură Galaţi;
 • Garda Naţională de Mediu – Regiunea Galaţi;
 • Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Galaţi;
 • Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică;
 • Direcţia Silvică Galaţi;
 • Direcţia Sanitar-Veterinară Galaţi;
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi;
 • Unitatea Fitosanitară.

In vederea obţinerii altor relaţii, vă puteţi adresa următoarelor persoane - pentru informaţii cu caracter general, d-lui inspector principal de poliție Ionuț Daniel Pricop, şeful serviciului, telefon 0236/407000 interior 20032. Pentru informaţii legate de obţinerea autorizărilor pe linie de arme, explozivi şi substanţe periculoase, persoane fizice sau juridice, d-lui Ag.şef de poliție Gagiu Daniel, telefon 0236/407000 int. 20206.

 

Anunțuri importante

1. Programul de lucru cu publicul în vederea obținerii autorizațiilor, avizarea acestora precum și pentru primirea documentației în vederea prelungirii valabilității permisului de arma este următorul:

La sediul IPJ Galați:                             Luni și Joi      între orele 14.00 - 18.00

La sediul Pol Mun Tecuci:                    Marți și Joi     între orele 11.00 - 15.00

2. Pentru prelungirea valabilității permisului de armă persoanele fizice se vor prezenta la sediile sus menționate și în cadrul orarului stabilit

3. Nedepunerea armelor și munițiilor în termen de 10 zile de la data expirării valabilității permisului de armă, constituie infracțiune și se pedepsește conform prevederilor articolului 342 aliniat 6 din Codul Penal.

4. Prezentarea persoanelor fizice pentru prelungirea valabilității permisului de armă după perioada de 5 ani de la data eliberării permisului de armă sau a ultimei vize aplicate pe acesta, atrage după sine anularea dreptului de deținere, port și folosire a armelor și munițiilor letale sau neletale din categoria celor supuse autorizării.

5. oug41.2016.arme@gl.politiromana.ro

Adresa principală a unității, dedicată transmiterii / primirii corespondenței la / de la alte inități / instituții, a petițiilor și a documentelor de interes general adresare Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.


6. oug41.2016.arme@gl.politiromana.ro

Adresă de e-mail special dedicată pentru comunicarea şi primirea corespondenţei de la beneficiarii serviciilor publice, respectiv de la instituţiile publice de drept public şi privat care au o semnătură electronică calificată sau avansată conform dispoziţiilor Art. 8 din O.U.G. 41/2016.

Adresă dedicată și pentru primirea dovezii (chitanței) achitării sancțiunilor contravenționale (amenzilor) aplicate de către lucrătorii I.P.J. Galați - Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

 

INFORMAŢII

privind formularele tipizate aferente activităţii

Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase

      

 

 

 1. Model cerere – autorizare procurare prima armă letală/neletală (Anexa 1)

Cetățenii români, rezidenții statelor membre sau străinii cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, vor depune cererea însoţită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul/ Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti).

În vederea procurării şi scoaterii de pe teritoriul României a armelor letale şi a muniţiilor de către rezidenţii statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, vor depune cererea şi documentele prevăzute la art. 70 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă cu privire la adresa unde își desfăşoară activitatea armurierul sau intermediarul de la care se procură arma sau muniţia.

În baza autorizaţiei de procurare, armurierul sau intermediarul transferă sau, după caz, exportă armele la domiciliul cumpărătorului, în condiţiile Capitolului VI, Secțiunea a 2-a referitoare la efectuarea operaţiunilor de transfer şi import de către armurieri şi intermediari.

Termenul de valabilitate a autorizației este de 90 de zile.

 

 1. Model cerere – eliberare atestat colecţionar (Anexa 2)

Se depune la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul/ Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti), însoţită de documentele prevăzute la art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile în regim normal – cuantum taxă 100 lei sau în termen de 10 zile – cuantum taxă 300 lei.

 

 1. Model cerere – prelungire valabilitate permis armă (Anexa 3)

Cererea de prelungire a valabilității permisului/lor de armă se depune şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul/ Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti), însoţită de documentele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) – f) şi, după caz, lit. g) și h) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

Pe lângă documentele prevăzute la art. 40 alin. (1), instructorii în poligonul de  tragere au obligația să depună o adeverinţă eliberată de persoana juridică deţinătoare a poligonului de tragere autorizat, care să ateste faptul că a desfăşurat efectiv activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate.

Cererea se depune înainte de expirarea valabilităţii permisului de armă.

 

 1. Model cerere – eliberare Paşaport European pentru armele de foc (Anexa 4)

Cererea se depune şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul/ Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti) şi este necesar a fi însoţită de documentele prevăzute la art. 52 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, organele de poliţie competente eliberează paşaportul european pentru arme de foc, în care se înscriu exclusiv armele letale pentru care titularul are drept de deţinere sau de port şi folosire.

 

 1. Model cerere – autorizare persoane juridice pentru a deţine, purta şi folosi arme letale/neletale supuse autorizării (Anexa 5)

În scopul autorizării pentru deţinerea, portul şi folosirea armelor letale/neletale supuse autorizării, persoanele juridice vor depune cererea şi documentele prevăzute la art. 95 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018 la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă cu privire la sediul social sau punctul de lucru pentru care se solicită autorizarea.

Persoanele juridice care pot solicita autorizarea sunt persoanele juridice de drept public, cele de drept privat şi muzeele care pot procura şi deţine arme de colecţie.

 

 1. Model cerere – pentru eliberarea autorizaţiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc (Anexa 6)

Cererea și documentele prevăzute la art. 61 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, se depune de către cetăţenii străini, personal sau prin mandatar şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, în raza căreia va fi stabilită reşedinţa persoanei solicitante, în termen de 30 de zile (excepție fac persoanele care introduc temporar armele pentru vânătoare sau tir).

 

 1. Model cerere – pentru eliberarea/prelungirea atestatului de instructor în poligonul de tragere (Anexa 7)

Structura competentă pentru primirea şi soluţionarea cererii este Serviciul/Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, competent teritorial cu privire la locul de domiciliu/reședință al solicitantului. Persoana care solicită eliberarea/prelungirea atestatului de instructor în poligonul de tragere trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 30 alin. (1), respectiv art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

 

 1. Model cerere – eliberare autorizaţie pentru procurarea celei de-a doua arme letale (Anexa 8)

Deţinătorii armelor letale pot solicita structurii arme, explozivi şi substanţe periculoase, eliberarea autorizaţiei de procurare a unei noi arme în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3), respectiv alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, în funcție de destinația armei.

 

 1. Model cerere – eliberare autorizaţie pentru procurare celei de-a doua arme neletale (Anexa 9)

Deţinătorii armelor neletale pot solicita structurii arme, explozivi şi substanţe periculoase, eliberarea autorizaţiei de procurare a unei noi arme în condiţiile prevăzute la art. 73 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

 

 1. Model cerere – eliberare nou permis de armă/pașaport european pentru arme de foc în locul celui furat/pierdut/distrus (Anexa 10)

Titularii dreptului de deţinere, respectiv port şi folosire a armelor al căror permis de armă/pașaport european pentru arme de foc a fost furat/pierdut/distrus pot solicita eliberarea unui nou document după publicarea evenimentului în Monitorul Oficial al României.

 

 1.  Model cerere – eliberare certificat de deţinător (Anexa 11)

Titularii dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire care deţin înscrise în permisele de armă tip A şi tip B arme care fac parte din categoria D din anexa la Lege, pot solicita structurii arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial, eliberarea certificatului de deţinător şi a înscrierii în acesta a armelor.

 

 1. Model cerere – radiere armă letală/neletală (Anexa 12)

În termen de 10 zile de la data înstrăinării armei letale/neletale titularul va solicita radierea armei înstrăinate din permis la structura teritorială arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă cu privire la domiciliul/reşedinţa solicitantului.

 

 1. Model acord prealabil pentru transferul armelor și munițiilor (Anexa 13)

Acordul prealabil pentru transferul armelor și al munițiilor se depune în 2 exemplare și se adresează:

 • persoanelor fizice care doresc să procure arme de foc dintr-un stat membru al Uniunii Europene și se depune la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la locul de domiciliu/reședință al solicitantului;
 • societăţilor comerciale autorizate să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii pe teritoriul României, care doresc să transfere arme de foc, piese, componente esenţiale ale acestora precum şi muniţii pe teritoriul României din statele membre ale Uniunii Europene, unitatea de poliţie competentă cu soluţionarea acesteia fiind Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Termenul de soluţionare a cererii este de 10 zile iar baza legală este prevăzută de art. 162, respectiv art. 167 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

 

 1.  Model cerere – pentru eliberarea autorizaţiei de transfer fără acord prealabil a armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării de pe teritoriul  României către un armurier dintr-un stat membru al Uniunii Europene (Anexa 14)

În vederea obţinerii autorizaţiei de transfer fără acord prealabil a armelor letale sau neletale supuse autorizării, precum şi a pieselor şi componente esenţiale ale acestora, către un armurier sau intermediar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în care aceste transferuri nu sunt condiţionate de acordarea unei autorizări prealabile, armurierii sau intermediarii de pe teritoriul României, depun formularul, în două exemplare, la organul de poliţie competent sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Termenul de soluţionare a cererii este de 10 zile lucrătoare iar baza legală este prevăzută la art. 173 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

 

 1.  Model cerere – pentru eliberarea permisului de transfer al armelor şi muniţiilor letale către o persoană dintr-un stat membru al Uniunii Europene (Anexa 15)

Permisul de transfer al armelor și munițiilor se depune în 2 exemplare și se adresează:

 • persoanelor fizice care doresc să înstrăineze armele deținute într-un stat membru al Uniunii Europene și vor depune documentele prevăzute la art. 164 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la locul de domiciliu/reședință al solicitantului;
 • societăţilor comerciale autorizate să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii pe teritoriul României, care doresc să transfere arme de foc, piese, componente esenţiale ale acestora precum şi muniţii, de pe teritoriul României în statele membre ale Uniunii Europene, iar unitatea de poliţie competentă cu soluţionarea acesteia este Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Termenul de soluţionare a cererii este de 10 zile iar baza legală este prevăzută de art. 164, respectiv art. 166 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

 

 1.  Model cerere – pentru eliberarea avizului de principiu (Anexa 16)

          Societăţile comerciale care doresc să includă în obiectul de activitate oricare dintre operaţiunile cu arme şi muniţii, trebuie să solicite în prealabil, cu ocazia constituirii sau, după caz, a modificării ori extinderii obiectului de activitate, avizul structurii arme, explozivi și substanțe periculoase  din cadrul Inspectoratului Județean de Poliţie sau, după caz, al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București competente teritorial cu privire la sediul/punctul de lucru al solicitantului. Pe baza avizului obţinut, persoana juridică se poate constitui în armurier prin parcurgerea procedurilor legale privind înfiinţarea societăţilor comerciale sau, după caz, a celor privind extinderea sau modificarea obiectului de activitate.

 

 1.  Model cerere – pentru eliberarea/completarea autorizației de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții (Anexa 17).

          Persoanele juridice constituite ca armurieri pot desfăşura operaţiuni cu arme şi muniţii numai după obţinerea autorizaţiei sau, după caz, după completarea corespunzătoare a acesteia, care se efectuează la cerere de către structura de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul sau punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare operaţiunile. Pentru obţinerea autorizaţiei sau, după caz, pentru completarea acesteia, armurierul trebuie să depună o cerere în care se precizează categoria de operaţiuni pe care urmează să le deruleze, însoţită de documentele prevăzute la art. 143 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

 

 1. Model cerere – pentru eliberarea autorizației de import a armelor și munițiilor (Anexa 18).

Operaţiunile comerciale de import cu arme, piese şi muniţii destinate uzului civil se pot efectua numai după obţinerea autorizației de import a armelor și munițiilor, care se depune în 2 exemplare, după cum urmează:

 • persoanele fizice care doresc să procure arma dintr-un stat terț vor depune documentele prevăzute la art. 163 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la locul de domiciliu/reședință al solicitantului;
 • societăţile comerciale autorizate să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii pe teritoriul României, care doresc să importe arme de foc supuse autorizării, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii corespunzătoare din statele terţe, vor depune documentele prevăzute la art. 168 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, la Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

 1. Model cerere – cu aplicabilitate generală. (Anexa 19)

             Modelul de cerere este destinat atât persoanelor fizice cât și celor juridice care doresc să solicite structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase prestarea unui serviciu pentru care nu a fost creată un model de cerere dedicat.

 

 1. Model certificat medical pentru atestarea stării de sănătate, în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării (Anexa 20)

În vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, persoanele fizice vor depune certificatul medical, în original, eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, „se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”.