Serviciul Criminalistic

 

"Criminalistica este ştiinţa care elaborează mijloace şi metode tehnico-ştiinţifice, precum şi procedee tactice destinate descoperirii, fixării, ridicării, examinării şi interpretării probelor judiciare, efectuării expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, în scopul prevenirii şi descoperirii infracţiunilor, identificării făptuitorilor şi administrării probelor necesare aflării adevărului în procesul judiciar."

Activitatea serviciului este structurată pe patru linii de muncă respectiv: Cercetarea la faţa locului; Expertize criminalistice, Identificări judiciare, Percheziții criminalistice.

 

BIROUL DE CERCETARE LA FAŢA LOCULUI

Una dintre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal – aflarea adevărului – este cercetarea la faţa locului. Potrivit prevederilor legii procesual penale, prin „locul săvârşirii infracţiunii” se înţelege locul unde s-a desfăşurat activitatea infracţională, în total sau în parte, ori unde s-a produs rezultatul acesteia

Cercetarea la faţa locului, conform art. 129 din Codul de procedură penală, se efectuează atunci când este necesar:

- să se facă constatări cu privire la situaţia locului săvârşirii infracţiunii;

- să se descopere şi să se fixeze urmele infracţiunii; să se stabilească poziţia şi starea mijloacelor materiale de probă şi împrejurările în care a fost săvârşită infracţiunea.

 

Din punct de vedere criminalistic, investigarea locului faptei are următoarele sarcini:

- examinarea nemijlocită a locului unde s-a săvârşit infracţiunea;

- căutarea, descoperirea, fixarea, ridicarea şi examinarea urmelor şi a mijloacelor materiale de probă;

- determinarea drumului parcurs de infractor (iter criminis), a obiectelor asupra cărora a acţionat şi a instrumentelor folosite;

- determinarea locurilor de unde se puteau percepe anumite faze ale săvârşirii infracţiunii;

- verificarea unor persoane care au tangenţe cu fapta;

- adunarea altor date care se referă la obiectul probaţiunii;

- luarea unor măsuri de limitare a pagubelor şi de prevenire a unor urmări dăunătoare.

 

COMPARTIMENTUL EXPERTIZE ȘI CONSTATĂRI CRIMINALISTICE

Execută la solicitarea organelor de urmărire penală ale poliţiei, parchete şi judecătorii, în cauze penale, lucrările din domeniul grafoscopiei, tehnicii documentelor, balisticii, traseologiei şi dactiloscopiei, cu respectarea normelor metodologice şi dentologice, asigurând un nivel de înaltă ţinută ştiinţifică examinărilor, demonstraţiilor şi concluziilor formulate.

 

COMPARTIMENTUL IDENTIFICARI JUDICIARE

Este structurat pe două module: AFIS și NBIS, activitatea desfăşurându-se conform metodologiilor și procedurilor specifice și au drept rol exploatarea diferitelor mijloace de probă în vederea identificării persoanelor sau probării vinovăţiei acestora.

Sistemul AFIS un ansmablu de informații dactiloscopice și date cu caracter personal, este o componentă de bază a sistemului judiciar naţional şi european și este caracterizat prin precizie.

Sistemul NBIS reprezintă un ansamblu de date biometrice și operative cu privire la persoanele ce fac obiectul muncii de poliție cât și ale cadavrelor necunoscute și servește la stabilirea identității acestora sau clarificarea unor situații cu caracter operativ.

 

CENTRUL TERITORIAL DE EXPERTIZĂ I.T.

Execută la solicitarea organelor de urmărire penală ale poliției, unităților de parchet de pe raza Curții de Apel Galați, în cauze penale, percheziții informatice, participă la cercetări la fața locului și activități de percheziție în teren pentru activități în legătură cu echipamente informatice.

Conform reglementărilor actuale, percheziția în sistem informatic ori a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuează de către un specialist care funcționează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora, sau lucrători de poliție specializați.

Confrom art. 168, alin 1 CPP prin percheziție în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se înțelege procedeul de cercetare, descoperire, identificare, și strângere a probelor stocate într-un sistem informatic sau suport de stocare a datelor informatice, realizat prin intermediul unor mijloace tehnice și proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informațiilor conținute de acestea.

Prin date informatice, se înțelege, "orice reprezentare a unor fapte, informații sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic; în această categorie se include și orice program informatic care poate determina realizarea unei funcții de către un sistem informatic".