Serviciului Resurse Umane

 

Principalele atribuţii ale Serviciului Resurse Umane sunt:

 • Managementul pregătirii continue a personalului:
  • asigură coordonarea generală a pregătirii continue, îndrumă activitatea de evaluare a nevoilor de pregătire a personalului, asigură nemijlocit organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de pregătire;
  • redactează instructajul privind organizarea şi desfăşurarea verificărilor de sfârşit de an;
  • întocmeşte evaluarea anuală privind modul în care s-a desfăşurat procesul de perfecţionare a pregătirii poliţiştilor;
  • iniţiază acţiuni în sensul atragerii întregului efectiv la practicarea educaţiei fizice, a însuşirii şi perfecţionării deprinderilor tehnico-aplicative şi specifice îndeplinirii misiunilor;
  • asigură selecţia, pregătirea şi participarea personalului, în funcţie de aptitudini şi preferinţe, la acţiunile prevăzute în calendarul sportiv al ministerului şi de competiţiile oficiale;

   

 • Selecţionare, formare şi promovare personal:
  • identifică resursele umane ce corespund cerinţelor generale ale instituţiei şi posturilor vacante;
  • prezintă persoanelor interesate oferta de formare a instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi/sau traseul carierei absolvenţilor acestei instituţii;
  • orientează elevii spre instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv cei care corespund mai bine aptitudinilor şi motivaţiei, consiliază candidaţii cu privire la viitorul lor profesional;
  • deplasări în teren pentru verificarea reclamaţiilor şi sesizărilor cetăţenilor îndreptate împotriva poliţiştilor şi fac propuneri de soluţionare;
   rezolvă cererile ori sesizările legate de problemele muncii de personal din inspectorat;
  • publicarea anunţurilor privind funcţiile vacante prevăzute a fi ocupate din sursă externă, pentru care se organizează concurs, în mass-media şi prin afişare la sediul inspectoratului;

   

 • Evidenţă şi gestiune personal:
  • acordarea drepturilor salariale cuvenite poliţiştilor, în condiţiile actelor normative şi dispoziţiilor în vigoare;
  • verifică şi centralizează datele referitoare la regimul disciplinar al personalului inspectoratului, legalitatea efectuării cercetării prealabile asupra abaterilor săvârşite de poliţişti, corectitudinea analizării acestora în consiliile de disciplină şi aplicarea sancţiunilor disciplinare;
  • realizează evidenţa nominală a poliţiştilor şi personalului contractual;
  • întocmeşte dosarele de pensie ale poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu cu instituţia şi personalului contractual;
  • operează în carnetele de muncă ale personalului contractual toate modificările survenite, acordarea drepturilor băneşti, majorări salariale şi alte situaţii;
  • eliberează documente de legitimare şi realizează evidenţa nominală a acestora.