Cadrul legal privind protecția datelor cu caracter personal

adoptat la nivel european și aplicabil  statelor membre UE

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galați este unitatea din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, instituție publică ce are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galați este operator de date cu caracter personal, care, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, prelucrează date cu caracter personal în activităţile de:

prevenire, depistare, cercetare, reprimare a infracţiunilor și alte activități desfășurate în domeniul dreptului penal;

• prevenire, constatare și sancționare a contravențiilor;

• menținere și asigurare a ordinii şi liniştii publice;

• ținere a evidențelor cu persoanele suspecte că pregătesc, comit sau au săvârșit fapte penale, contravenții, a obiectelor furate, pierdute sau deturnate, cu exceptia autovehiculelor, plăcilor de înmatriculare auto precum și a armelor și munitiilor;

• ținere a evidențelor cu persoanele ce obțin autorizații de deținere și/sau comercializare a detectoarelor de metale și a datelor referitoare la detectoarele de metale;

• asigurare a respectării regimului legal al armelor și munițiilor;

• ținere a evidențelor cu autovehiculele înmatriculate în circulație pe teritoriul României care aparțin unor persoane care au calitatea de debitor și asupra cărora executorul judecătoresc a dispus aplicarea sechestrului;

• îndrumare, supraveghere şi control al respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice;

• stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal ale conducătorilor de autovehicule și mopede înmatriculate în alte state și utilizate pe teritoriul țării fără transcrierea dreptului de proprietate în evidentele române;

• transmitere a informațiilor suplimentare privind persoane și bunuri aferente semnalărilor din Sistemul de Informații Schengen

• emitere autorizații/licențe conform competențelor;

• acreditare a reprezentanților mass-media;

• monitorizare/securitate a persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private;

• gestionare a resurselor umane;

• gestionare a resurselor economico-financiare și administrative.

 

La data de 4 mai 2016, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pachetul legislativ care va reglementa protecția datelor cu caracter personal, respectiv:

  1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD);

 

  1. Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

Regulamentul (UE) 2016/679 a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și este aplicabil din 25 mai 2018. Dispozițiile Regulamentului sunt aplicabile direct pe teritoriile statelor membre UE, fără ca, în principiu, să mai fie necesare măsuri de transpunere ori implementare. Totuși, Regulamentul de referință prevede faptul că în anumite situații sunt necesare dispoziții de implementare la nivel național sau statele membre sunt abilitate să adopte anumite dispoziții legale.

Directiva (UE) 2016/680 a intrat în vigoare la 5 mai 2016, dată de la care a început să curgă termenul de doi ani de transpunere în legislația națională.

În ceea ce privește domeniile de aplicare ale celor două instrumente juridice, precizăm faptul că acestea sunt complementare, Regulamentul având aplicabilitate generală cu excepția:

  • activităților care nu intră sub incidența dreptului Uniunii;
  • activităţilor desfăşurate de statele membre care intră sub incidenţa capitolului 2 al titlului V din Tratatul UE;
  • activităților desfășurate de către o persoană fizică în cadrul unei activități exclusiv personale sau domestice;
  • activităților desfășurate de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora - domeniu reglementat de Directiva (UE) 2016/680.

 

Ce este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și care sunt sarcinile sale?

Având în vedere Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (modificată prin Legea nr. 129/15.06.2018), Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) este autoritatea publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate a administrației publice, ca şi faţă de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat.

Autoritatea are ca principal obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie (art. 26).

Îndeplinirea sarcinilor autorităţii de supraveghere este gratuită pentru persoana vizată. În cazul în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, autoritatea de supraveghere poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative, sau poate refuza să le trateze.

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă regulamentul.

Pentru alte detalii, coordonatele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt:

Sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București

Telefon: 031.805.92.11, 031.805.92.12

Fax: 031.805.96.02

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute, referitoare la prelucrările datelor cu caracter personal, efectuate de către IPJ Galați, persoana vizată poate transmite o cerere la adresa: strada Brăilei nr. 200, Municipiul Galați, județul Galați, România. Cererea o poate depune personal, la secretariatul IPJ Galați, la adresa mai sus menţionată sau poate folosi orice alt mijloc, inclusiv când este oportun, formatul electronic.

 IPJ Galați, în calitate de operator de date cu caracter personal, este obligat să comunice informaţiile solicitate, în maxim o lună de la data primirii cererii.

 Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 la nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galați :

Comisar de poliţie Unguru Iulian

 Date de contact  :     

Galați, str. Brăilei, nr. 200, județ Galați

Tel:  0236/407000 int. 20160       

Fax: 0236/436309          

E-mail: iulian.unguru@gl.politiaromana.ro