Datele de contact ale Serviciului Rutier:

Fax: 0236.407.291

Adresa de e-mail pentru primirea cererilor corespunzătoare domeniului de activitate al Serviciului Rutier este următoarea:  email: oug41.2016.sr@gl.politiaromana.ro

Adresa: Galaţi, strada Domnească nr.102

Program de lucru „ghişeu permise de conducere şi certificate de înmatriculare” (camera 9):

Luni 09.00 - 13.00
Marți 09.00 - 18.00
Miercuri 09.00 - 13.00
Joi 09.00 - 16.00
Vineri 09.00 - 13.00

Sâmbătă, Duminică și zilele de repaus săptămânal, 

de sărbători legale și în celelalte zile în care, 

în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează

10.00 - 12.00

Program de lucru "primire cerere / eliberare a istoricului sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice" aplicate titularului permisului de conducere (camera 22):

Luni 09.00 - 13.00
Marți 09.00 - 18.00
Miercuri 09.00 - 13.00
Joi 09.00 - 16.00
Vineri 09.00 - 13.00
 

Programul stabilit pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație conform prevederilor art. 106 alin. (1) din OU.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și condițiile necesare

  • în zilele de marți și joi ale săptămanii, ora 08.00, la sediul Serviciului Rutier din Galați, strada Domnească nr. 102;
  • examenul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține în perioada executării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, conform prevederilor art. 219 alin. (5) din Regulamentul pentru aplicarea O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin H.G. 1391/2006;
  • pentru susținerea examenului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, titularul permisului de conducere este obligat să se prezinte cu actul de identitate valabil și dovada înlocuitoare a permisului de conducere;

1. Model cerere pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la art. 104 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 221 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 1).

Cererea de reducere a perioadei de suspendare va fi întocmită și depusă după promovarea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație.

2. Model cerere de comunicare a istoricului sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice, prevăzută la art. 7 din O.M.A.I. nr. 141/2014 privind evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie (Anexa nr. 2).

Cererea se soluţionează de către poliţia rutieră pe raza căreia titularul permisului de conducere îşi are domiciliul sau reşedinţa, potrivit evidenţei din aplicaţia informatică, în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.

3. Model cerere restituire permis de conducere eliberat de o autoritate străină, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României, prevăzută la art. 113 alin. (11) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 220 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 3).

Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, conform prevederilor de mai sus.

4. Model cerere de păstrare a permisului de conducere eliberat de o autoritate străină la serviciul rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, în termenele prevăzute de legislaţia rutieră, prevăzută la art. 212 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 4).

Potrivit normei invocate, despre această posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce.

De asemenea, cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, care va proceda la restituirea documentului la expirarea perioadei de suspendare.

5. Model cerere comunicare informaţii cu privire la numărul de puncte de penalizare aplicate, prevăzută la art. 208 din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 5).

Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul documentului, cu precizarea că aceste informaţii se comunică personal la sediul unităţii.

6. Model cerere restituire permis de conducere la expirarea termenului de suspendare, prevăzută la art. 219 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 6).

7. Model cerere de restituire permis de conducere în baza certificatului medico-legal prin care se confirmă că afecţiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptă medical au încetat,  prevăzută la art. 219 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 7).

8. Model cerere de restituire permis de conducere în baza ordonanţei procurorului/hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat, prevăzută la art. 219 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 8).

Pentru punctele 6-8, cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul, cu precizarea că restituirea documentului se face personal la sediul unităţii de poliţie (art. 113 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.).

9. Model cerere solicitare aviz de acces la drumul public, prevăzută la art. 52 alin. (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 9).

Potrivit enunţului textului de lege invocat, proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, în baza acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces eliberate de administratorul drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere.

De asemenea cererea se întemeiază pe dispoziţiile art. 33 alin. (1) din din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 87 din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat

Precizăm că în conformitate cu prevederile Anexa 1 pct.1 din O.G. nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru avizarea amenajării căilor de acces la drumul public se percepe, funcţie de termenul de eliberare a avizului, o taxă de 100 lei în regim normal (30 zile), respectiv 200 lei în regim de urgenţă (5 zile). Conform alin. 1 al art. 3 din actul normativ anterior menţionat, taxele respective constituie venituri la bugetul de stat şi se achită la unităţile Trezoreriei Statului, în condiţiile legii.

10. Model cerere pentru avizarea efectuării lucrărilor care implică închiderea şi/sau crearea de restricţii pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor şi/sau pietonilor (Anexa nr. 10);

11. Model cerere în vederea încheierii unui contract de prestării servicii pentru însoţirea cu echipaje de poliţie rutieră a transporturilor agabaritice (Anexa nr. 11);

12. Model cerere pentru însoţirea transportului agabaritic cu echipaje de poliţie rutieră (Anexa nr. 12);

13. Model cerere pentru acordarea avizului Poliţiei Rutiere pentru proiectele de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice şi alte dispozitive speciale (Anexa nr. 13);

14. Model cerere în vederea obţinerii avizului pentru organizarea şi desfăşurarea unui concurs/antrenament pe drumurile publice (Anexa nr. 14);

15. Model cerere pentru restituirea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare reţinute ca urmare a dispunerii măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului (Anexa nr. 15).

16. Model cerere pentru restituirea permisului de conducere la expirarea termenului de suspendare. Cererea se soluționează de către șeful serviciului rutier care are în evidență titularul, cu precizarea că restituirea documentului se face personal la sediul unității de poliție (art.113 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 rep.) (Anexa nr. 16).

17. Model cerere privind retragerea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere înaintea expirării termenului de valabilitate de 15 zile în cazul suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă determinată. ( Anexa nr. 17).

În conformitate cu prevederile Legii nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, „se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”.